Skip to content

Voor het ras: Bull Terrier

Uitgangspunten en  toelichting bij het VerenigingsFokReglement  (VFR)

 • De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.
 • De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis Reglement Stambomen, zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze artikelen per definitie verplicht zijn, zijn deze in het zwart opgenomen.
 • Bij de artikelen met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging, afhankelijk van de situatie van het ras, kiezen voor de zwarte óf de grijze tekst. Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat het aan de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te nemen.
 • Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het zwart opgenomen, ook al zijn deze niet op ieder ras van toepassing. Dit om een ieder bewust te maken van het belang ervan binnen de rashondenfokkerij. Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs genegeerd worden en worden volstaan met de vermelding van ‘niet van toepassing’ of ‘geen’.
 • Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het Verenigingsfokreglement opgenomen artikelen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd zijn met het KR, toevoegen.
 • De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 • De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor handhaving van het Verenigingsfokreglement.
 • Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan maken van dit format: VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer levert hiervoor een digitaal document aan met de verplichte hoofdstuk/ paragraafindeling (zoals in dit concept in zwarte letters is aangegeven). De Raad van Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op specifieke relevante punten controleren. Indien aan de verplichte hoofdstuk en paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd.

1.    ALGEMEEN

1.1.      Dit reglement voor de Bull Terrier Rasvereniging Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Bull Terrier zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 12 mei 2013. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

 • Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Bull Terrier, de Bull Terrier Rasvereniging Nederland.
 • Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
  Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
 • Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 • Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 • Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2.    FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1.     Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

2.2.     Herhaalcombinaties:

Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee maal toegestaan, mits uit deze combinaties per nest minimaal een levend geboren pup is geboren.

2.3.     Minimum leeftijd reu:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste zes maanden zijn.

 • Aantal dekkingen:

De reu mag in Nederland maximaal vijf geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten voor nesten die in het NHSB worden ingeschreven.  

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5.     Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6.     Gebruik buitenlandse dekreuen: Dekreuen die in het buitenland gebruikt worden voor een dekking, dienen te voldoen aan de eisen die door de rasvereniging in het betreffende land aan fokdieren wordt gesteld. Waarbij de BTRN zich op het standpunt stelt dat fokkers zich altijd dienen te vergewissen van erfelijke gebreken van de door hun gebruikte fokdieren. De controle of de dekreu aan de eisen van het betreffende land voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.

2.7.     Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement  alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1.       Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.

3.2.      Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3.      Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4.     Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren. Als “nest” geldt een geboorte waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

3.5.      Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.

3.6.      Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1.      Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2.      Verplicht screeningsonderzoek.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op cochleaire doofheid.

4.3.     Aandoeningen:

Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:

 • Erfelijke afwijkingen aan het hart
 • Erfelijke afwijkingen aan de nieren
 • Patella luxatie
 • Eenzijdige- of tweezijdige doofheid

De BTRN stelt vast dat, met uitzondering van doofheid, met betrekking tot het Nederlandse stamboek op dit moment geen representatief wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is naar het voorkomen van de hiervoor genoemde erfelijke afwijkingen. De BTRN zal bevorderen dat dit onderzoek alsnog wordt uitgevoerd.

Als overgangsmaatregel zullen de volgende regels worden gehanteerd:

 • Alvorens met fokdieren gefokt wordt, dienen deze fokdieren te beschikken over een door een dierenarts gewaarmerkte en ondertekende gezondheidsverklaring waarin met name wordt verklaard dat de fokdieren met betrekking tot het hart, de nieren en Patella Luxatie gezond wordt verklaard.

– Deze verklaring mag op het moment van de dekking niet ouder zijn dan een jaar, dit met uitzondering van het rapport van de BAER-test, die slechts eenmalig dient te worden uitgevoerd.

 • De fokker is verantwoordelijk voor tijdige verzending van de gezondheidsverklaring door de dierenarts naar het secretariaat van de BTRN.
 • De gezondheidsverklaring en het verslag van de BAER-test dient vóór de dag van de dekking te zijn afgegeven, gezamenlijk met de fotokopieën van de stambomen van zowel de teef als de reu en tevens een ingevulde kopie van de dekaangifte formulier van de Raad Van Beheer te worden ingezonden.

Zodra uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hieruit nader verplicht screeningsonderzoek zal moeten plaatsvinden dan zal dit reglement dienovereenkomstig worden gewijzigd.

5. GEDRAGSREGELS

5.1 Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven; zij zijn geestelijk goed uitgebalanceerd. De fokker dient zijn verantwoordelijkheden te nemen met betrekking tot het fokken met dieren die agressief of overmatig angstig gedrag vertonen.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1       Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS

7.1.     Deelname aan exposities is niet verplicht.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1 Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2 Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1.     Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2.     Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3.     In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

9.4      De BTRN stelt vast dat met betrekking tot het Nederlandse genenbestand van de Bull Terrier geen wetenschappelijke onderzoeksresultaten voorhanden zijn met betrekking tot de aard en de omvang van erfelijke aandoeningen aan het hart, de nieren en het voorkomen van patella luxatie. Voor het eventueel nader opleggen van verplicht screeningsonderzoek naar deze aandoeningen zijn deze onderzoeksresultaten onontbeerlijk. Te meer omdat de wijze waarop deze verplichte screeningsonderzoeken worden uitgevoerd, per aandoening kunnen verschillen. Door de BTRN zal in samenwerking met de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht en erfelijkheidsdeskundigen bevorderen dat wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de aard en omvang van erfelijke gebreken binnen het Nederlandse genenbestand van de Bull Terrier. Zodra deze onderzoeksresultaten bekend zijn, zal aan de Ledenvergadering van de BTRN worden voorgesteld om dit reglement aan te passen en nadere regels te stellen.

10. INWERKINGTREDING

10.1 Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op (datum tijdstip van  inwerkingtreding exact door de ALV laten aangeven), nadat het  reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Bull Terrier Rasvereniging  Nederland op 12 mei 2013.

De voorzitter,                                                                       De Secretaris

L.J.M. Dieker                                                                        M. van den Broek