Skip to content

BULL TERRIER RASVERENIGING NEDERLAND

Artikel 1 (Naam, Zetel, Duur en Federatief verband) 3

Artikel 2 (Rechtsverhouding tot Raad van Beheer) 3

Artikel 3 (Doel en middelen) 3

 1. De vereniging heeft ten doel 3
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door 3

Artikel 4 (Verenigingsjaar) 4

Artikel 5 (Leden) 4

Artikel 6 (Gewone leden) 4

Artikel 7 (Buitengewone leden) 4

Artikel 8 (Toelating van leden) 4

Artikel 9 (Aanvang van het lidmaatschap) 5

Artikel 10 (Einde van het lidmaatschap) 5

Artikel 11 (Opzegging door het lid) 5

Artikel 12 (Opzegging door de vereniging) 5

Artikel 13 (Ontzetting) 6

Artikel 14 (Overige sancties) 6

Artikel 15 (Organen) 6

Artikel 16 (Samenstelling bestuur) 6

Artikel 17 (Voordrachten) 6

Artikel 18 (Einde bestuurslidmaatschap) 7

Artikel 19 (Periodieke aftreding) 7

Artikel 20 (Schorsing en ontslag) 7

Artikel 21 (Vervulling tussentijdse vacatures) 7

Artikel 22 (Bestuursfuncties) 7

Artikel 23 (Bestuurstaak en -bevoegdheden; verantwoordelijkheid van bestuurders) 8

Artikel 24 (Besluitvorming bestuur) 8

Artikel 25 (Mandatering en delegatie van bestuurstaken en –bevoegdheden) 8

Artikel 26 (Vertegenwoordiging) 8

Artikel 27 (Geldmiddelen) 8

Artikel 28 (Contributie) 9

Artikel 29 (Begroting) 9

Artikel 30 (Jaarverslag) 9

Artikel 31 (Boekhouding) 9

Artikel 32 (Rekening en verantwoording) 9

Artikel 33 (Kascommissie) 10

Artikel 34 (De Algemene Leden Vergadering) 10

Artikel 35 (Bijeenroeping) 10

Artikel 36 (Toegang en stemrecht) 11

Artikel 37 (Voorzitterschap en notulering) 11

Artikel 38 (Besluitvorming) 11

Artikel 39 (Stemmingen over personen) 12

Artikel 40 (Vaststelling besluitvorming) 12

Artikel 41 (Reglementen) 12

Artikel 42 (Geschillencommissie) 12

Artikel 43 (Aansprakelijkheid) 12

Artikel 44 (Statutenwijziging) 13

Artikel 45 (Ontbinding) 13

Artikel 46 (Uitgestelde inwerkingtreding artikelen) 13

Artikel 47 (Slotbepaling) 13

Artikel 1 (Naam, Zetel, Duur en Federatief verband)

 1. De vereniging draagt de naam: “Bull Terrier Rasvereniging Nederland”, afgekort “BTRN”
 2. Zij is gevestigd te Haarlem.
 3. De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht op: 2010
 4. Zij is in het jaar 2010 als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook te noemen “Raad van Beheer”.

Artikel 2 (Rechtsverhouding tot Raad van Beheer)

 1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
 1. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
 1. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
 1. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3 (Doel en middelen)

 1. De vereniging heeft ten doel:
 2. De instandhouding van het ras Bull Terrier;
 3. De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
 4. Het bevorderen van het contact tussen fokkers onderling en tussen fokkers en liefhebbers van de Bull Terrier;
 1. Zij tracht dit doel te bereiken door:
 2. Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 3. Het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het ras Bull Terrier behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Bull Terrier,  gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
 1. Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van de Bull Terrier;
 2. Het uitgeven van een cluborgaan of een periodiek;
 3. Het bijhouden van een register van Bull Terriers die voldoen aan het rasspecifiek fokreglement en dus voor de fok zijn goedgekeurd;
 4. Het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen;
 5. Het organiseren van evenementen betrekking hebbende op de Bull Terrier, een en ander in de meest ruime zin des woords;
 6. Het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
 7. Het bevorderen van inschrijving van de Bull Terrier in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB);
 8. Het bevorderen van het fokken onder bij de Raad van Beheer geregistreerde kennelnamen;
 9. Al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

Artikel 4 (Verenigingsjaar)

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 5 (Leden)

 1. De leden van de vereniging zijn natuurlijke personen.
 2. De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden en buitengewone leden.
 1. Gewone leden hebben alle rechten en plichten die de wet en deze statuten aan leden toekennen onderscheidenlijk opleggen. Buitengewone leden hebben deze rechten en plichten voor zover deze statuten niet anders bepalen.

Artikel 6 (Gewone leden)

De gewone leden van de vereniging zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten.

Artikel 7 (Buitengewone leden)

 1. De buitengewone leden van de vereniging worden onderscheiden in:
 1. gezinsleden;
 2. jeugdleden;
 3. ere-leden
 1. Gezinsleden zijn zij die met een lid zijn getrouwd of daarmee duurzaam samen leven en die als zodanig zijn toegelaten. Gezinsleden ontvangen geen cluborgaan en betalen een verminderde contributie. Een gezinslid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin zijn of haar partner ophoudt lid te zijn. Indien de relatie met deze partner wordt ontbonden, kan het bestuur al dan niet op verzoek het gezinslidmaatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap.
 1. Jeugdleden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten. Jeugdleden kunnen slechts worden toegelaten met schriftelijke toestemming van een ouders of voogd. Jeugdleden hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd. Zij betalen een verminderde contributie en ontvangen geen cluborgaan. Een jeugdlid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.
 1. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. Ereleden worden op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.

Artikel 8 (Toelating van leden)

 1. Het bestuur beslist over de toelating van gewone leden, gezinsleden en jeugdleden nadat zij zich als zodanig schriftelijk hebben aangemeld.
 2. Zij aan wie door het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf is opgelegd kunnen als lid worden geweigerd.
 3. Het bestuur kan het besluit omtrent de toelating ten hoogste twee maanden aanhouden, indien de aanmelding voor het lidmaatschap minder dan twee maanden vóór het houden van een Algemene Leden Vergadering wordt ontvangen.
 4. Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, staat hiertegen binnen een maand na ontvangst van het bericht van weigering, beroep open dat zal worden behandeld op de Algemene Leden Vergadering. Indien de Algemene Leden Vergadering alsnog besluit het lidmaatschap toe te kennen, zal dit lidmaatschap pas ingaan na afloop van deze vergadering.

Artikel 9 (Aanvang van het lidmaatschap)

Het lidmaatschap van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden vangt, onverminderd het bepaalde in artikel 7 tweede lid en artikel 8 derde lid, aan met de dag volgende op hun toelating.

Artikel 10 (Einde van het lidmaatschap)

Het lidmaatschap eindigt:

 1. door de dood van het lid;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging door de vereniging;
 4. door ontzetting.

Artikel 11 (Opzegging door het lid)

 1. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur.
 2. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 28 lid 4, met ingang van de dag die daarvoor bij de opzegging wordt vermeld, doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt.
 1. Indien de opzegging van het lidmaatschap na 1 december van enig jaar plaatsvindt dient de contributie voor het volgend jaar te worden voldaan en wordt de opzegging beschouwd als voor het daarop volgende jaar.

Artikel 12 (Opzegging door de vereniging)

 1. Opzegging door de vereniging is slechts mogelijk indien:
 2. het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt;
 3. aan het lid door het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd;
 4. om een andere reden van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. De opzegging geschiedt door het bestuur.
 6. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder a, wordt niet tot opzegging overgegaan dan nadat het lid schriftelijk op zijn verzuim is gewezen en hij gedurende een maand in de gelegenheid is gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
 7. Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk en met opgave van redenen van het besluit tot opzegging in kennis gesteld. Daarbij wordt de mededeling gedaan van de op grond van het vijfde lid bestaande beroepsmogelijkheid.
 1. Tegen het besluit tot opzegging staat binnen een maand na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling beroep op de Algemene Leden Vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst in de uitoefening van alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en in de uitoefening van een eventueel door het lid beklede bestuursfunctie. Het geschorste lid heeft echter wel toegang tot de Algemene Vergadering waarin het beroep wordt behandeld, is bevoegd om bij de behandeling van het beroep aanwezig te zijn en daarover het woord te voeren, doch heeft geen stemrecht. Bij de uitvoering van een onherroepelijke uitspraak van een straf opgelegd door het Tuchtcollege voor de Kynologie is geen beroep mogelijk op de Algemene Leden Vergadering.
 1. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 28 lid 4, met ingang van de dag volgende op het verstrijken van de beroepstermijn of, indien beroep wordt ingesteld, onmiddellijk na het besluit tot verwerping van het beroep indien het lid aanwezig is in de vergadering waarin dit besluit wordt genomen, en anders met ingang van de dag volgende op die, waarop een schriftelijke mededeling van het besluit tot verwerping van het beroep is ontvangen.
 1. Een schorsing eindigt tegelijk met het lidmaatschap of, indien de Algemene Leden Vergadering het beroep gegrond verklaart, tegelijk met het besluit van de Algemene Vergadering.

Artikel 13 (Ontzetting)

 1. Ontzetting is slechts mogelijk indien:
 2. het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging;
 3. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 4. De ontzetting geschiedt door het bestuur.
 5. Artikel 12 vierde tot en met zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 (Overige sancties)

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 derde lid kan een lid door het bestuur voor de duur van maximaal één jaar worden geschorst, indien het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging dan wel de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
 2. Artikel 12, lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15 (Organen)

De vereniging kent:

 1. een bestuur;
 2. een Algemene Vergadering;
 3. een kascommissie;
 4. een gezondheidscommissie

Artikel 16 (Samenstelling bestuur)

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden en uit maximaal 5 leden.

De bestuursleden worden door de Algemene Leden Vergadering uit de algemene leden en de gezinsleden benoemd. Tot bestuurlid kunnen worden benoemd die leden die minimaal 1 jaar lid zijn van de vereniging.

 1. Degene aan wie door het Tuchtcollege voor de Kynologie de straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd, is gedurende de duur van deze diskwalificatie niet tot lid van het bestuur benoembaar.
 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester kunnen als zodanig in functie worden benoemd.
 2. Verdere regelgeving is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 17 (Voordrachten)

 1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer niet bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in het zesde lid.
 2. Iedere voordracht heeft op één bepaalde vacature betrekking en vermeldt de naam van degene, door wiens aftreden de vacature wordt veroorzaakt. Iedere voordracht vermeldt voorts de naam van ten minste één kandidaat.
 1. Tot het opmaken van een voordracht is het bestuur bevoegd.
 2. Tot het opmaken van een voordracht zijn ook 20 leden, welke langer dan 1 jaar lid zijn van de vereniging, bevoegd.
 3. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht van tien of meer stemgerechtigde leden moet ten minste veertien dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 1. Is er voor een bepaalde vacature meer dan één voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 2. Is er voor een bepaalde vacature geen voordracht opgemaakt dan is de Algemene Leden Vergadering voor de vervulling van die vacature vrij in haar keus.

Artikel 18 (Einde bestuurslidmaatschap)

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 2. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 3. door periodieke aftreding;
 4. door bedanken;
 5. door ontslag;
 6. door oplegging van een straf door het Tuchtcollege voor de Kynologie.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt in het geval, bedoeld in het eerste lid onder b, aan het einde van de in artikel 19 bedoelde Algemene Leden Vergadering. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder c, eindigt het bestuurslidmaatschap op het door het bedankende bestuurslid genoemde tijdstip. In alle overige gevallen eindigt het met onmiddellijke ingang.

Artikel 19 (Periodieke aftreding)

Ieder jaar treden op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering treden één of twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken en zo nodig te wijzigen rooster. Verdere regelgeving is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 20 (Schorsing en ontslag)

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Leden Vergadering worden ontslagen of geschorst.
 2. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn of op het moment dat de schorsing wordt opgeheven

Artikel 21 (Vervulling tussentijdse vacatures)

 1. Indien in het bestuur één of meer vacatures zijn ontstaan, blijft het bestuur bevoegd.
 2. Het bestuur is verplicht de vervulling van de open plaats of de open plaatsen voor de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering te agenderen. Zodra echter het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Leden Vergadering ter voorziening in die vacatures te beleggen.

Artikel 22 (Bestuursfuncties)

 1. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar.
 2. Het bestuur voorziet in de vervanging van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in geval van verhindering of ontstentenis en verdeelt ook de overige werkzaamheden over zijn leden. Op vervanging in geval van verhindering of ontstentenis is het bepaalde in het eerste lid niet van toepassing waarbij zei opgemerkt dat één bestuursfunctionaris nimmer kan treden in alle in lid 1 genoemde functies.

Artikel 23 (Bestuurstaak en -bevoegdheden; verantwoordelijkheid van bestuurders)

 1. Behoudens de beperkingen van de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Tevens geeft het bestuur invulling aan het beleid, zo als dat door de Algemene Leden Vergadering in de begroting is vastgelegd of op andere wijze is vormgegeven.
 2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaren van registergoederen.
 1. Ieder lid van het bestuur is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Artikel 24 (Besluitvorming bestuur)

 1. Alle besluiten worden door het bestuur genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag, tenzij het bestuur besluit de zaak tot de volgende vergadering aan te houden.
 2. Om te kunnen besluiten moet ten minste de helft van het aantal bestuursleden, eventuele vacatures niet meegerekend, aanwezig zijn, tenzij het zaken betreft die geen uitstel gedogen.
 3. In afwijking van hetgeen de wet daarover bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een genomen besluit niet beslissend.

Artikel 25 (Mandatering en delegatie van bestuurstaken en –bevoegdheden)

 1. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden mandateren aan één of meer van zijn leden. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen en aanwijzingen geven.
 1. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden delegeren aan een door het bestuur ingestelde commissie. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen geven.
 1. De richtlijnen en aanwijzingen mogen niet in strijd zijn met de wet, met deze statuten of met een reglement als bedoeld in artikel 41.
 2. Bij mandatering aan één of meer bestuursleden wordt steeds in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag uitgebracht van hetgeen is verricht.

Artikel 26 (Vertegenwoordiging)

 1. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, komt toe aan:
 2. het bestuur;
 3. de voorzitter en de secretaris, gezamenlijk handelend;
 4. de voorzitter en de penningmeester, gezamenlijk handelend;
 5. Bij ontstentenis van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, gezamenlijk handelend.
 6. Bij verhindering of ontstentenis van een in het eerste lid genoemde functionaris kan deze ten behoeve van de daar bedoelde vertegenwoordiging niet vervangen worden door een op grond van artikel 22 aangewezen vervanger.

Artikel 27 (Geldmiddelen)

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 1. contributies;
 2. inschrijf- en entreegelden voor de evenementen;
 3. schenkingen, legaten en erfstellingen;

4 . overige baten.

Artikel 28 (Contributie)

 1. De leden zijn aan de vereniging een jaarlijkse contributie verschuldigd, waarvan het bedrag door de Algemene Leden Vergadering wordt vastgesteld.
 2. Eenmaal vastgestelde bedragen blijven van kracht totdat zij door de Algemene Leden Vergadering worden gewijzigd. Een wijziging werkt ten hoogste terug tot de aanvang van het verenigingsjaar waarin zij wordt vastgesteld.

3 Wanneer het lidmaatschap van een lid in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desondanks de contributie over het gehele jaar verschuldigd.

4 Het bestuur kan in bijzondere gevallen, al dan niet voor een bepaalde termijn, gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van contributie verlenen.

Artikel 29 (Begroting)

 1. Het bestuur legt jaarlijks aan de Algemene Leden Vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling voor, op een zodanig tijdstip, dat deze begroting behandeld kan worden vóór de aanvang van het betreffende verenigingsjaar.
 2. De ontwerpbegroting wordt op verzoek van de stemgerechtigde leden ten minste drie weken vóór de Algemene leden Vergadering toegezonden, en al dan niet worden gepubliceerd in het cluborgaan.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van verplichtingen als daardoor de begrotingspost ten laste waarvan de betreffende uitgaven moeten worden gebracht, met meer dan tien procent zou worden overschreden of het totale financiële resultaat van het betreffende verenigingsjaar daardoor ongunstiger zou worden dan in de begroting werd voorzien.
 1. Indien evenwel de begroting niet wordt vastgesteld vóór de aanvang van het betreffende verenigingsjaar, dan is het bestuur gedurende iedere maand die geheel of gedeeltelijk aan die vaststelling vooraf gaat, bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot ten hoogste een/twaalfde gedeelte van de betreffende post van de ontwerpbegroting.

Artikel 30 (Jaarverslag)

 1. Het bestuur brengt jaarlijks een schriftelijk jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag wordt uitgebracht op een zodanig tijdstip, dat het behandeld kan worden op de eerste jaarlijkse Algemene Leden Vergadering na afloop van dat verenigingsjaar.
 1. Het jaarverslag wordt door alle leden van het bestuur ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 2. Artikel 29, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 31 (Boekhouding)

 1. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur bewaart de in het eerste lid bedoelde bescheiden gedurende tien jaren.

Artikel 32 (Rekening en verantwoording)

 1. Het bestuur maakt jaarlijks een balans en een staat van de baten en lasten van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar op en legt deze met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Leden Vergadering over op een zodanig tijdstip, dat zij behandeld kunnen worden op de eerste jaarlijkse Algemene Leden Vergadering na afloop van dat verenigingsjaar.
 1. Artikel 29, tweede lid, en artikel 30, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
 2. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten door de Algemene Leden Vergadering strekt het bestuur tot decharge voor al hetgeen daaruit blijkt.
 3. Artikel 31, tweede lid, is van toepassing.

Artikel 33 (Kascommissie)

 1. De Algemene Leden Vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascommissie van ten minste twee leden. Tegelijkertijd worden zo mogelijk ten minste twee plaatsvervangende leden benoemd, die de leden bij ontstentenis vervangen. De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel van het bestuur uitmaken en geen lid zijn van een commissie. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd, tenzij zij reeds vier jaar zitting hebben.
 2. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de Algemene Leden Vergadering schriftelijk of mondeling verslag van haar bevindingen uit.
 3. Het bestuur stelt de kascommissie in staat haar onderzoek tijdig voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering te verrichten en is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 1. Indien het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
 2. De leden van de kascommissie kunnen te allen tijde door de Algemene Leden Vergadering worden ontslagen, maar slechts tegelijk met de benoeming van andere leden.

Artikel 34 (De Algemene Leden Vergadering)

 1. Aan de Algemene Leden Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen
 2. Jaarlijks wordt er een Algemene Leden Vergadering gehouden doch in ieder geval uiterlijk vier maanden na afloop van hetvoorafgaande verenigingsjaar. In de eerste jaarlijkse Algemene Leden Vergadering komen in ieder geval aan de orde:
 3. het jaarverslag, bedoeld in artikel 32;
 4. de balans en de staat van baten en lasten, bedoeld in artikel 34;
 5. het verslag van de kascommissie, bedoeld in artikel 35;
 6. de benoeming van een kascommissie voor het onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten over het lopende verenigingsjaar;
 7. de begroting, bedoeld in artikel 31, tenzij deze al is vastgesteld;
 8. de contributie bepaling
 9. beleidsvoornemens voor het komende jaar;
 10. de voorziening in bestuursvacatures.
 11. Het bestuur kan de in het tweede lid genoemde termijn verlengen van vier tot zes maanden. De Algemene leden Vergadering kan de in het tweede lid genoemde termijn verlengen, van vier tot zes maanden.

4 Andere Algemene Leden Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk vindt of ten minste een tiende deel met een maximum van 100 der stemgerechtigde leden dat verzoeken. Bij het verzoek worden de te behandelen onderwerpen, die op de agenda moeten worden vermeld, duidelijk aangegeven.

 1. Schriftelijke voorstellen aan de Algemene Leden Vergadering van ten minste zoveel stemgerechtigde leden als in het vorige lid worden bedoeld, worden op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering vermeld indien zij ten minste acht weken vóór die Algemene Vergadering bij het bestuur zijn ingediend. Zij worden met een preadvies van het bestuur ten minste drie weken vóór de Algemene Vergadering aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het cluborgaan.

Artikel 35 (Bijeenroeping)

 1. De Algemene Leden Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
 2. De leden worden, behoudens in het geval bedoeld in het vierde lid, ten minste drie weken tevoren opgeroepen door toezending van een agenda, die desgewenst in het cluborgaan kan worden opgenomen.
 1. De agenda vermeldt plaats, datum en aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen agendapunten.
 2. Indien ingevolge artikel 34, vierde lid, op verzoek van een aantal leden een Algemene Leden Vergadering moet worden gehouden, is het bestuur verplicht die vergadering uit te schrijven binnen twee weken na ontvangst van het verzoek en op een termijn van niet langer dan zes weken na indiening van het verzoek. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan, hetzij overeenkomstig het tweede lid van dit artikel, hetzij door middel van een advertentie in ten minste één landelijk veel gelezen dagblad.

Artikel 36 (Toegang en stemrecht)

 1. Alle leden, met uitzondering van geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 12, vijfde lid, artikel 13, derde lid en artikel 14, hebben toegang tot de Algemene Leden Vergadering Alle leden, met uitzondering van jeugdleden en geschorste leden, hebben stemrecht. Indien de voorzitter buiten de leden is benoemd, heeft deze wel toegang tot de Algemene Leden Vergadering, maar geen stemrecht.
 1. Over toelating van andere dan de in het eerste lid bedoelde personen beslist het bestuur.
 2. Een lid kan niet iemand anders machtigen het stemrecht namens hem uit te oefenen.
 3. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering het woord voeren, voorstellen doen en amendementen indienen, behoudens de beperkingen die bij huishoudelijk reglement aan de uitoefening van deze rechten worden gesteld.

Artikel 37 (Voorzitterschap en notulering)

 1. De Algemene Leden Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
 1. Van het verhandelde in een Algemene Leden Vergadering worden door de secretaris of zijn plaats vervanger beknopte notulen opgemaakt. Is de secretaris afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan wijst de voorzitter een notulist aan.
 1. Bij toepassing van artikel 35, vierde lid laatste volzin, kunnen de verzoekers anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
 2. De ontwerpnotulen worden, door publicatie in het cluborgaan of op andere wijze, zo spoedig mogelijk ter kennis van de stemgerechtigde leden en de jeugdleden gebracht. Zij worden in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering, eventueel gewijzigd, vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De eventueel door de Algemene Leden Vergadering aangebrachte wijzigingen worden tevens opgenomen in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen werd besloten.

Artikel 38 (Besluitvorming)

 1. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Leden Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, maar tellen wel mee voor het quorum.
 3. Alle stemmingen over de aanwijzing of benoeming van personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of ten minste vijf stemgerechtigde leden dat vóór de stemming verlangen. Een schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefjes.
 1. Indien niemand stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie genomen, met uitzondering van de in het vorige lid genoemde stemming over personen.
 2. Indien mondelinge stemming moet plaatsvinden, dan kan de voorzitter besluiten tot stemming bij handopsteken, tenzij vijf der stemgerechtigde leden bij hoofdelijke oproeping verlangt. Ook kan de voorzitter alsnog tot stemming bij hoofdelijke oproeping besluiten, indien hij bij de stemming bij handopsteken de uitslag der stemming niet kan vaststellen.
 1. Indien schriftelijke stemmingen over verschillende aanwijzingen, benoemingen of zaken moeten plaatsvinden, dan kunnen deze stemmingen gecombineerd worden mits de stembriefjes zodanig zijn ingericht, dat verwarring redelijkerwijs niet mogelijk is. Evenwel moeten afzonderlijke stemmingen worden gehouden indien ten minste vijf stemgerechtigde leden dat verlangen.
 1. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de benoeming of aanwijzing van personen, dan is het voorstel verworpen.

Artikel 39 (Stemmingen over personen)

 1. Indien bij een aanwijzing of benoeming van een persoon niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, dan heeft een tweede stemming plaats, tenzij tussen twee personen is gestemd.
 2. Heeft dan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
 1. Bij de in het tweede lid bedoelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming kon worden gestemd, met uitzondering van de persoon op wie bij die voorafgaande stemming de minste stemmen zijn uitgebracht. Zijn bij die stemming de minste stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de volgende stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
 1. Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist het lot wie van beiden is aangewezen of benoemd.

Artikel 40 (Vaststelling besluitvorming)

 1. Het in de Algemene Leden Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 41 (Reglementen)

 1. De Algemene Leden Vergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met en niet mogen afwijken van de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of van deze statuten.
 2. Indien de reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland verlangen dat een huishoudelijk reglement of een ander reglement aan de goedkeuring van de Raad van Beheer wordt onderworpen, dan treedt het niet in werking alvorens die goedkeuring is verkregen. Hetzelfde geldt voor wijziging van dat reglement.
 1. De Algemene Leden Vergadering kan een reglement te allen tijde wijzigen, mits aan de in statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen voor de besluitvorming en de voorbereiding daarvan is voldaan. Ook de Algemene Vergadering kan echter geen besluiten nemen in strijd met een reglement.
 1. In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien, beslist de ledenvergadering.

Artikel 42 (Geschillencommissie)

Het bestuur kan een geschillencommissie benoemen, bestaande uit een voorzitter en twee leden, die geen lid van het bestuur zijn en als onpartijdig en onkreukbaar bekend staan. De voorzitter dient zo mogelijk daarenboven de hoedanigheid van meester in de rechten te bezitten. De verdere regelgeving is vastgelegd in het reglement Geschillencommissie

Artikel 43 (Aansprakelijkheid)

De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor

enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.

Artikel 44 (Statutenwijziging)

 1. Deze statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, slechts worden gewijzigd bij een met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering.
 1. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, wordt ten minste vijf dagen voor de vergadering door hen die de oproeping tot de vergadering hebben gedaan, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. De leden worden van deze ter inzage legging op de hoogte gesteld.
 1. Voorts wordt het voorstel tot statutenwijziging hetzij tegelijk met de in artikel 35 bedoelde agenda aan alle leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het cluborgaan, hetzij toegezonden aan alle leden die daarom verzoeken. In het laatste geval worden de leden van de mogelijkheid daartoe in kennis gesteld.
 1. Amendementen op het voorstel tot statutenwijziging moeten uiterlijk één week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Indien het voorstel tot statutenwijziging aan alle leden is toegezonden, worden ook de ingediende amendementen zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de indieningtermijn aan alle leden toegezonden. Indien het voorstel tot statutenwijziging alleen is toegezonden aan de leden die daarom hebben verzocht, dan worden ook de ingediende amendementen alleen aan deze leden toegezonden.
 1. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking nadat deze door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is goedgekeurd en van de wijziging een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 45 (Ontbinding)

 1. De vereniging kan slechts worden omgezet, gefuseerd of ontbonden door een met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waarin ten minste drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen zes weken een tweede Algemene Vergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste drie/kwart van de uitgebrachte stemmen.
 1. Artikel 44, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
 2. Tegelijk met een besluit tot ontbinding wijst de Algemene Vergadering een andere kynologische vereniging aan, waaraan een eventueel batig saldo na vereffening zal toevallen. Ook kan de Algemene Leden Vergadering een of meer anderen dan het bestuur met de vereffening belasten.

Artikel 46 (Uitgestelde inwerkingtreding artikelen)

De navolgende artikelen worden pas van kracht na erkenning van de Vereniging door de Raad van Beheer:

 1. artikel 2, lid 2 onder h en i.
 2. artikel 3.
 3. artikel 8, lid 2.
 4. artikel 12, lid 1 onder b.
 5. artikel 16, lid 2.
 6. artikel 18, lid 1 onder e.
 7. artikel 41, lid 2
 8. artikel 44, lid 5.

Artikel 47 (Slotbepaling)

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Slotverklaring

Tenslotte is namens de oprichters verklaard:
1.Het aantal bestuurders is vastgesteld op drie.
Benoemd zijn tot bestuurder in de achter hun naam vermelde functie:
a. de volmachtgever sub1., de heer L.J.M.Dieker, vernoemd voorzitter.
b. de volmachtgever sub 2a., de heer M.van den Broek, vernoemd secretaris.
c. de volmachtgever sub 2b., mevrouw Y.E.P van den Bogaardt, vernoemd penningmeester.

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend elf.

3. Het adres van de vereniging is Tappersweg 68 2031 ET Haarlem.