Skip to content


1. Alvorens met fokdieren gefokt wordt, dienen fokdieren te beschikken over een door een dierenarts gewaarmerkte en ondertekende gezondheidsverklaring waarin met name wordt verklaard dat de fokdieren met betrekking tot het hart, de nieren en Patella Luxatie gezond wordt verklaard, tevens dient de hond gecontroleerd te worden op NDS en dient er een kwalificatie gegeven te worden over de huid en vacht van de hond. Daarnaast dient de dierendokter eventuele opmerkingen te noteren die betrekking hebben tot de gezondheid van de hond.

2. Deze verklaring mag op het moment van de dekking niet ouder zijn dan een jaar, dit met uitzondering van het rapport van de BAER-test, die slechts eenmalig dient te worden uitgevoerd.

3. De fokker is verantwoordelijk voor tijdige verzending van de gezondheidsverklaring die door de dierenarts is opgemaakt naar het secretariaat van de BTRN. ( Via post of per e-mail)

4. De gezondheidsverklaring en het verslag van de BAER-test dient vóór de dag van de dekking te zijn afgegeven, gezamenlijk met de fotokopieën van de stamboom van zowel de teef als de reu en tevens een ingevulde kopie van het dek en aangifte formulier van de Raad Van Beheer. (Deze laatste kopie natuurlijk na de dekking maar wel binnen 2 weken na deze dekking) U kunt ook de bevestiging die de fokker per mail ontvangt van de Raad van Beheer door sturen naar het secretariaat van de B.T.R.N.

5. Voor de beide ouderdieren moet de samenhang tussen hond, de stamboom en onderzoeksresultaten eenduidig blijken via het chipnummer (of tatoeagenummer). Ook voor buitenlandse reuen geldt dat een kopie van de stamboom eveneens dient opgestuurd te worden  naar het secretariaat van de BTRN

6. De fokker is verantwoordelijk voor deugdelijke verzending van de uitslag van de BAER-test, de fotokopieën van de stambomen en het dek aangifte formulier naar het secretariaat van de BTRN.

7. Dekreuen die in het buitenland gebruikt worden voor een dekking, dienen tevens aan dezelfde voorwaarden te voldoen. Dit betekent dat u dit formulier (Engelstalig versie) kunt downloaden van de site van de B.T.R.N. De controle of de dekreu aan de eisen voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.

8. Binnen 2 weken na de geboorte van de pups dient een opgave aan het secretariaat van de BTRN te worden gedaan van de samenstelling van het nest geboren pups. De eigenaar van de teef informeert het bestuur van de B.T.R.N., en wel door een ingevulde kopie van het geboorte formulier van de Raad van Beheer naar het secretariaat van de BTRN te sturen.

9. Binnen 2 weken nadat de BEAR test heeft plaatsgevonden stuurt de fokker een kopie van de uitslag naar het secretariaat van de BTRN.

10 Nader onderzoek zal worden gedaan naar welke vormen van testen betrouwbaar geacht kunnen worden om erfelijke gebreken vast te stellen aangaande hart, nieren en Patella Luxatie. Indien aan de hand van dit onderzoek bepaalde testen worden aanbevolen, dan zal aan de ledenvergadering wordengevraagd het ras specifiek fokreglement aan te passen c.q. uit te breiden met eventueel verplicht uit te voeren specifieke testen op de gezondheidselementen zoals hiervoor beschreven.

Dit reglement is te downloaden via de site van de B.T.R.N.  www.bullterrier-rasvereniging.nl

In de praktijk komt het voor de fokker op de 4 simpele navolgende regels neer:

Dekreu en fokteef eigenaar downloaden het formulier en laten de reu en teef onderzoeken op genoemde punten en de dierenarts vult een gezondheidsverklaring in.

De eigenaar van de teef zorgt vervolgens dat een kopie van de gezondheidsverklaring van de dekreu met bijbehorende uitslagen in zijn/haar bezit komt.  Vergeet ook niet te zorgen voor een kopie van de stamboom  en van de BAER test van de dekreu.

Vervolgens zorgt de fokker ervoor dat de verklaringen (digitaal) met een kopie van de uitslag opgestuurd worden naar  het secretariaat van de B.T.R.N.  Dit alles voordat de dekking plaats gaat vinden. 

Nadat de dekking heeft plaatsgevonden binnen 2 weken een kopie van de dek aangifte voor de Raad van Beheer opsturen naar het secretariaat van de BTRN. U kunt ook de bevestiging die de fokker per mail ontvangt van de Raad van Beheer door sturen naar het secretariaat.

Download hier de gezondheidsverklaring


Niet alle dekkingen voldoen altijd aan de fokregels. Het bestuur heeft daar tot op zekere hoogte begrip voor, men moet ook de kans krijgen om zaken te bespreken, dit met het oog op het inteelt coëfficiënt en de daarbij behorende risico’s. Ook de onduidelijkheden van de testen en bijbehorende criteria spelen hierbij een rol. Dit is de hoofdreden dat de  gezondheidscommissie is ingesteld. Vergist u zich echter niet, als onze fokregels doelbewust worden overtreden en er willens en wetens wordt gefokt met een zieke hond, is er van onze kant geen begrip. M.a.w. er bestaat een mogelijkheid om een combinatie te bespreken maar u dient dit hier vooraf kenbaar te maken bij de gezondheidscommissie.

Mochten hier nog vragen over zijn of  twijfelt u over iets dan neemt u contact op met het secretariaat.

 

Toelichting:
Met de komst van dit fokreglement en deze gezondheidsverklaring willen wij als rasvereniging de gezondheidsproblemen die ons ras kent trachten te verbeteren. Daarbij willen wij niet uit het oog verliezen dat het fokken van honden voor velen een hobby is. Wij gaan er echter wel vanuit dat elke zichzelf respecterende fokker vooral gezonde honden wil fokken. De hierboven opgestelde regels zijn de wensen van onze leden en zijn alleszins billijk te noemen.  De gewenste onderzoeken door de dierenarts zijn redelijk eenvoudig te combineren met bijvoorbeeld de jaarlijkse entingen. Het betreffen weliswaar meer diergeneeskundige handelingen, doch bieden de fokker ook een beter beeld op de gezondheid van zijn/haar fokdieren en dient daarmee ook het belang van de fokker. De hierbij gevoegde gezondheidsverklaring dient ter bescherming van zowel de toekomstige pup eigenaar als de fokker. Het blijft natuurlijk een momentopname en uiteindelijk blijft de levering van een pup een zaak van de fokker en de eigenaar, daar zullen wij ons als vereniging niet in mengen en nemen hier dan ook geen verantwoording voor. Ook is het makkelijker geworden om buitenlandse dekreuen eigenaren dit formulier te laten ondertekenen door de dierendokter. Deze informatie mag natuurlijk niet ontbreken.

Feitelijk gebeurt er niet veel, de bovengenoemde testen zijn eigenlijk niet meer als normaal en zou voor iedere fokker de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Op het moment dat hij met zijn fokdieren bij de dierenarts binnenkomt zijn dit de eerste zaken waar naar gekeken wordt en kan dus met een simpele afspraak met zijn dierenarts geregeld zijn.. Bij onze vereniging aangesloten fokkers zullen dan alleen nog gaan fokken met ouderdieren die zijn voorzien van een door een dierenarts gewaarmerkte gezondheidsverklaring waarin wordt verklaard dat deze ouderdieren in ieder geval gezond zijn bevonden op hart, nieren en patella luxatie. Ook zullen ouderdieren en pups getest blijven worden op doofheid. Daarnaast is er de mogelijkheid voor de dierenarts om opmerkingen te plaatsen ten aanzien van de algemene gezondheid

Natuurlijk verwachten wij wat aanloopproblemen / misverstanden, mocht u ergens over twijfelen neemt u dan gewoon even contact op met het secretariaat zodat deze opgelost worden.