Skip to content
  1. Alvorens met fokdieren gefokt wordt, dienen fokdieren te beschikken over een door een dierenarts gewaarmerkte en ondertekende gezondheidsverklaring. Het blijft natuurlijk een momentopname en uiteindelijk blijft de levering van een pup een zaak van de fokker en de eigenaar, daar neemt de B.T.R.N. dan ook geen enkele verantwoording voor.
  2. Deze verklaring mag op het moment van de dekking niet ouder zijn dan een jaar, dit met uitzondering van het rapport van de BAER-test, die slechts eenmalig dient te worden uitgevoerd.
  3. De fokker is verantwoordelijk voor tijdige verzending van de gezondheidsverklaring die door de dierenarts is opgemaakt naar het secretariaat van de BTRN. ( Via post of per e-mail)
  4. De gezondheidsverklaring en het verslag van de BAER-test dient vóór de dag van de dekking te zijn afgegeven, gezamenlijk met de fotokopieën van de stamboom van zowel de teef als de reu en tevens een ingevulde kopie van het dek en aangifte formulier van de Raad Van Beheer. (Deze laatste kopie natuurlijk na de dekking maar wel binnen 2 weken na deze dekking) U kunt ook de bevestiging die de fokker per mail ontvangt van de Raad van Beheer door sturen naar het secretariaat van de B.T.R.N.
  5. Voor de beide ouderdieren moet de samenhang tussen hond, de stamboom en onderzoeksresultaten eenduidig blijken via het chipnummer . Ook voor buitenlandse reuen geldt dat een kopie van de stamboom eveneens dient opgestuurd te worden naar het secretariaat van de BTRN
  6. De fokker is verantwoordelijk voor deugdelijke verzending van de uitslag van de BAER-test, de fotokopieën van de stambomen en het dek aangifte formulier naar het secretariaat van de BTRN.
  7. Dekreuen die in het buitenland gebruikt worden voor een dekking, dienen tevens aan dezelfde voorwaarden te voldoen. Dit betekent dat u dit formulier. De controle of de dekreu aan de eisen voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.
  8. Nader onderzoek zal worden gedaan naar welke vormen van testen betrouwbaar geacht kunnen worden om erfelijke gebreken vast te stellen aangaande hart, nieren en Patella Luxatie. Indien aan de hand van dit onderzoek bepaalde testen worden aanbevolen, dan zal aan de ledenvergadering worden gevraagd het ras specifiek fokreglement aan te passen c.q. uit te breiden met eventueel verplicht uit te voeren specifieke testen op de gezondheidselementen zoals hiervoor beschreven.

Dit reglement is te downloaden via de site van de B.T.R.N.  www.bullterrier-rasvereniging.nl

In de praktijk komt het voor de fokker op de 4 simpele navolgende regels neer:

Dekreu en fokteef eigenaar downloaden het formulier en laten de reu en teef onderzoeken op genoemde punten en de dierenarts vult een gezondheidsverklaring in.

De eigenaar van de teef zorgt vervolgens dat een kopie van de gezondheidsverklaring van de dekreu met bijbehorende uitslagen in zijn/haar bezit komt.  Vergeet ook niet te zorgen voor een kopie van de stamboom  en van de BAER test van de dekreu.

Vervolgens zorgt de fokker ervoor dat de verklaringen (digitaal) met een kopie van de uitslag opgestuurd worden naar  het secretariaat van de B.T.R.N.  Dit alles voordat de dekking plaats gaat vinden. 

Nadat de dekking heeft plaatsgevonden binnen 2 weken een kopie van de dek aangifte voor de Raad van Beheer opsturen naar het secretariaat van de BTRN. U kunt ook de bevestiging die de fokker per mail ontvangt van de Raad van Beheer door sturen naar het secretariaat.

Niet alle dekkingen voldoen altijd aan de fokregels. Het bestuur heeft daar tot op zekere hoogte begrip voor, men moet ook de kans krijgen om zaken te bespreken, dit met het oog op het inteelt coëfficiënt en de daarbij behorende risico’s. Ook de onduidelijkheden van de testen en bijbehorende criteria spelen hierbij een rol. Dit is de hoofdreden dat de  gezondheidscommissie is ingesteld. Vergist u zich echter niet, als onze fokregels doelbewust worden overtreden en er willens en wetens wordt gefokt met een zieke hond, is er van onze kant geen begrip. M.a.w. er bestaat een mogelijkheid om een combinatie te bespreken maar u dient dit hier vooraf kenbaar te maken bij de gezondheidscommissie.

Mochten hier nog vragen over zijn of  twijfelt u over iets dan neemt u contact op met het secretariaat.

GEZONDHEIDSVERKLARING

Gegevens dierenarts (in te vullen door dierenarts).

Naam:

Praktijkadres:

Postcode en woonplaat:

Tel.

Email adres

Gegevens eigenaar: (in te vullen door fokker)

Naam:

Straatnaam:

Postcode en woonadres:

Tel.

Email adres:

Gegevens hond (Bull Terrier). (in te vullen door fokker, maar gecontroleerd door de dierenarts)

Stamboomnaam:

Ras : Bull terrier

Leeftijd:

Geslacht: reu / teef

N.H.S.B nummer:

Microchip nummer:                                                    Wel – Niet gecontroleerd (doorstrepen wat niet van toepassing is)

De bovengenoemde dierenarts verklaart op basis van zijn bevindingen betreffende bovengenoemde hond dat de hond met betrekking tot de huidconditie, het hart, de nieren en Patella Luxatie gezond wordt verklaard (Uitleg blad 2en3, deze ook graag inlezen)

Hart: (wijze van onderzoek aankruisen)

O Auscultatie         – wel / geen doppler advies (doorstrepen wat niet van toepassing is)

O Echo                  – kopie uitslag versturen naar secretariaat B.T.R.N. door fokker

O Doppler              – kopie uitslag versturen naar secretariaat B.T.R.N. door fokker

Nieren   (wijze van onderzoek aankruisen)

O Urine (verplicht)   – kopie uitslag versturen naar secretariaat B.T.R.N. door fokker

O Bloed                   – kopie uitslag versturen naar secretariaat B.T.R.N. door fokker. (Een bloedtest is niet verplicht maar wordt wel geadviseerd, en met name de SDMA test).

 

Patella Luxatie (wijze van onderzoek,) Eventueel fokadvies ……….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Huidconditie hond:  

O Goed

O Niet goed  Demodex  – Atopie – Anders (doorstrepen wat niet van toepassing is)

 

Eventuele overige gezondheidsproblemen van deze hond …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wel – Niet Geschikt voor de fokkerij (doorstrepen wat niet van toepassing is)

 

Handtekening en stempel: ……………………………………….

 

 


Eventuele opmerkingen ……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….