Statuten

Artikel 1 (Naam, Zetel, Duur en Federatief verband)

Artikel 2 (Rechtsverhouding tot Raad van Beheer)
Artikel 3 (Doel en middelen)
1. De vereniging heeft ten doel
2. Zij tracht dit doel te bereiken door
Artikel 4 (Verenigingsjaar)
Artikel 5 (Leden)
Artikel 6 (Gewone leden)
Artikel 7 (Buitengewone leden)
Artikel 8 (Toelating van leden)
Artikel 9 (Aanvang van het lidmaatschap)
Artikel 10 (Einde van het lidmaatschap)
Artikel 11 (Opzegging door het lid)
Artikel 12 (Opzegging door de vereniging)
Artikel 13 (Ontzetting)
Artikel 14 (Overige sancties)
Artikel 15 (Organen)
Artikel 16 (Samenstelling bestuur)
Artikel 17 (Voordrachten)
Artikel 18 (Einde bestuurslidmaatschap)
Artikel 19 (Periodieke aftreding)
Artikel 20 (Schorsing en ontslag)
Artikel 21 (Vervulling tussentijdse vacatures)
Artikel 22 (Bestuursfuncties)
Artikel 23 (Bestuurstaak en -bevoegdheden; verantwoordelijkheid van bestuurders)
Artikel 24 (Besluitvorming bestuur)
Artikel 25 (Mandatering en delegatie van bestuurstaken en –bevoegdheden)
Artikel 26 (Vertegenwoordiging)
Artikel 27 (Geldmiddelen)
Artikel 28 (Contributie)
Artikel 29 (Begroting)
Artikel 30 (Jaarverslag)
Artikel 31 (Boekhouding)
Artikel 32 (Rekening en verantwoording)
Artikel 33 (Kascommissie)
Artikel 34 (De Algemene Leden Vergadering)
Artikel 35 (Bijeenroeping)
Artikel 36 (Toegang en stemrecht)
Artikel 37 (Voorzitterschap en notulering)
Artikel 38 (Besluitvorming)
Artikel 39 (Stemmingen over personen)
Artikel 40 (Vaststelling besluitvorming)
Artikel 41 (Reglementen)
Artikel 42 (Geschillencommissie)
Artikel 43 (Aansprakelijkheid)
Artikel 44 (Statutenwijziging)
Artikel 45 (Ontbinding)
Artikel 46 (Uitgestelde inwerkingtreding artikelen)
Artikel 47 (Slotbepaling)


image002logo raad van beheer

advertentie bull terrier