Huishoudelijk reglement

Artikel 1 (Toelating van leden)
Artikel 2 (Opzegging, ontzetting en schorsing)
Artikel 3 (Voorzitter)
Artikel 4 (Secretaris)
Artikel 5 (Penningmeester)
Artikel 6 (Bestuursvergaderingen)
Artikel 7 (Einde bestuurslidmaatschap)
Artikel 8 (Commissies)
Artikel 9 (Kascommissie; tussentijds onderzoek)
Artikel 10 (Algemene Vergaderingen; agendapunten en voorstellen)
Artikel 11 (Algemene Vergaderingen; stemmingen)
Artikel 12 (Algemene Vergaderingen; orde)
Artikel 13 (Contributie)
Artikel 14 (Representatie)
Artikel 15 (Orgaan der vereniging)
Artikel 16 (Vergoedingen)
Artikel 17 (Introductie)
Artikel 18 (Onvoorziene gevallen)
Artikel 19 (Reglement Geschillen commissie)
Artikel 20 (Code van Ethiek voor bestuursleden)

Artikel 1 (Toelating van leden)

Artikel 1 (Toelating van leden)

1. Zij die als lid, gezinslid of jeugdlid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke aanmelding hun naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele kennelnaam. Bij een aanmelding als gezinslid wordt de naam van de partner vermeld.

2. Het bestuur overweegt het verzoek tot toelating.
3. De secretaris deelt het bestuursbesluit omtrent de toelating zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de betrokkene mee. In geval van niet-toelating worden daarbij de motieven meegedeeld, die het bestuur tot zijn beslissing hebben geleid. In geval van toelating wordt een exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk reglement bijgevoegd.
4. Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, staat hiertegen binnen een maand na ontvangst van het bericht van weigering beroep op de Algemene Vergadering open zoals omschreven in artikel 8 lid 4 van de Statuten van de Bull Terrier Rasvereniging Nederland.


image002logo raad van beheer

advertentie bull terrier